Privacyreglement

Dit reglement is opgesteld om u meer duidelijkheid te bieden hoe wij met uw persoonsgegevens
omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informa;e geven over u.
Jacco Bouwes van Begeleiding bij Kanker handelend onder de naam Prak;jk 4You, Wipmolen 9, 1444
GZ te Purmerend is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
dit privacyreglement.

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
• de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG);
• persoonsgegeven: elk gegeven over een geïden;ficeerde of iden;ficeerbare natuurlijke persoon;
• verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar
in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernie;gen van gegevens;
• bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij
elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en
betrekking heeW op verschillende personen;
• verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een
rechtspersoon of een bestuursorgaan;

2. Bereik

1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautoma;seerde verwerking van
persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautoma;seerde verwerking van
persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden
opgenomen.
2. Dit reglement is van toepassing binnen de prak;jk en heeW betrekking op de verwerkingen van
persoonsgegevens van voornamelijk cliënten.

3. Doel

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de
gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van weZelijke doeleinden alsmede de doeleinden
zoals die staan omschreven in de dienstomschrijving van de therapeut en het voeren van beleid en
beheer in het kader van deze doeleinden.

4. Rechtmatge verwerking

 1. Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit
reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens
worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te
worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registra;e nodig is.
3. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

5. Recht op inzage

1. De betrokkene heeW het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon
betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen.
2. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst – zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriWelijk een volledig
overzicht daarvan met informa;e over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens
of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeW, de ontvangers of categorieën
van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.

6. Verstrekking van persoonsgegevens

1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na
toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend weZelijk
voorschriW of de noodtoestand.
2. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens weZelijk vertegenwoordiger
persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene of diens weZelijk
vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.

7 Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

1. Op schriWelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering,
aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte
persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de
verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvaZen dan voor het doel van de
registra;e nodig is, dan wel anderszins in strijd met een weZelijk voorschriW worden verwerkt. Het
verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek, schriWelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet
geheel wil voldoen, mo;veert hij dat. Verzoeker heeW in dit verband de mogelijkheid zich te wenden
tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering
en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo
spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

8. Bewaren van gegevens

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene
te iden;ficeren, dan noodzakelijk is voor de realisa;e van de doelen waarvoor zij worden verzameld of
vervolgens worden bewerkt.
2 De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel vijWien jaren, te rekenen vanaf
het ;jds;p waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed
hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.
3. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet
tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische
gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
4. Verwijdering blijW echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
• het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
• het bewaren op grond van een weZelijk voorschriW vereist is of
• indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

9. Wijzigingen inwerkingtreding en afschriften

1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. 2.De wijzigingen in het
reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
2. Dit reglement treedt in werking per 25-5-2018.
3. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschriW van
dit reglement worden verkregen.

10. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het
bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.